2. VLASTNÍ PUBLIKOVANÉ PRÁCE – ČASOPISECKÉ ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY V KONFERENČNÍCH SBORNÍCÍCH

 

Hála, J. (2000): K problematice konstituování penitenciární psychohygieny. KONTAKT (recenzovaný časopis Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity), 2, 4, 206 – 208.

 

Hála, J. (2001): Možnosti a meze uplatnění zážitkové pedagogiky v českém vězeňství. České vězeňství, 9, 1 – 2, 51 – 52 (časopis lze v plném znění číst rovněž na internetové reprezentaci Vězeňské služby České republiky: www.vscr.cz).

 

Hála, J., Kašný, J. (2001): K výuce penologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. In: Deset let Teologické fakulty Jihočeské univerzity. České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity.

 

Hála, J. (2002): Trevírská konference o trestu obecně prospěšných prací. České vězeňství, 10, 2, 26 – 28.

 

Hála, J. (2003): Gemeinnützige Arbeit in der Tschechischen Republik. Plutot au travail qu’en prisonLe TIG en République tchéque. In: Schwitzen statt SitzenGemeinnützige Arbeit als Alternative zur Strafe in Europa. Le travail d’intéret général en Europeen taut qu’alternative á la peine. Wiemar, Dadder. ISSN 0938-9415.

 

Hála, J., Hacková, Z. (2003): Anketa k problematice zaměstnávání odsouzených. České vězeňství, 11, 3, 4 – 9.

 

Hála, J. (2004): V Českých Budějovicích mezinárodně o duši vězně. České vězeňství, 12, 4, 33.

 

Hála, J., Soukupová, V. (2004): Projekty zážitkové pedagogiky v českém vězeňství. České vězeňství, 12, 6, 16 – 18.

 

Hála, J. (2005): 100 let Justičního paláce v Českých Budějovicích. České vězeňství, 13, 2, 14.

 

Hála, J. (2005): K pojmu dynamická bezpečnost ve vězeňství. AUSPICIA (recenzovaný časopis Vysoké školy evropských a regionálních studií České Budějovice pro otázky společenských věd), 2, 2, 36 – 39.

 

Hála, J. (2005): Překonávat hranice a utvářet důvěru – výzvy trestní politice po rozšíření Evropské unie. KONTAKT, 7, 3 – 4, 384 – 385.

 

Hála, J. (2006): Několik poznámek k pojmu dynamická bezpečnost. České vězeňství, 14, 1, 30 – 31.

 

Hála, J. (2006): Bad Boll 2006 – Mladí imigranti jako oběti i pachatelé trestné činnosti. KONTAKT, 8, 1, 191 – 194.

 

Hála, J. (2006): RISK ASSESSMENT – Nový penologický pojem? České vězeňství, 14, 3, 22.

 

Hála, J. (2006): Programy narovnání v podmínkách výkonu trestu (švýcarské inspirace). České vězeňství, 14, 4, 12 – 13.

 

Hála, J. (2006): Českobudějovická soutěž bilancuje. České vězeňství, 14, 6, 46.

 

Hála, J. (2007): Deset let vysokoškolské výuky penologie v Českých Budějovicích. Historická penologie (časopis Institutu vzdělávání – Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky), 1, 36 – 38.

 

Hála, J. (2007): Freude, Freude, Freude … aneb Chvála deracionalizace. České vězeňství, 15, 1, 29.

 

Hála, J. (2007): Silberbach 2007 – pedagogika versus penologie? KONTAKT, 9, 1, 207 – 209.

 

Vinzens, M., Hála, J. (2008): Narovnání mezi vězněm a obětí trestného činu ve Švýcarsku. KONTAKT, 10, 1, 232 – 234.

 

Hála, J. (2008): Lidé místo zdí i v České republice. České vězeňství, 17, 1, 13 – 14.

 

Hála, J. (2009): Nadějné výchovně terapeutické projekty v bavorském Frankenu. Prevence úrazů, otrav a násilí (odborný a vědecký časopis Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity), 5, 1, 81 – 83.

 

Dolista, J., Hála, J. (2010): Svědomí, vina a pokání z pohledu teologie a penologie. Acta missiologica (časopis Fakulty misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II. v Bratislavě, Vysokej školy zdravotnictva a sociálnej práce sv. AlžbetyBratislave), 4, 1, 24 – 28.

 

Hála, J. (2010): Hodnotíme roční spolupráci s EJF. QUO VADIS (bulletin Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), 1, 23.

 

Hála, J. (2011): Ehrenamt im Strafvollzug in der Tschechischen Republik – ein Projekt der Caritas in Budweis. Bénévolat en prison dans la République Tchéqueun projet du Secours catholique á Budweis. In: Europäisches Projekt: Bürger integrieren Bürger. Projet européen: Des citoyens intégrent des citoyens. Düsseldorf, Europäisches Forum für angewandte Kriminalpolitik e.V. Paris, Association Nationale des Visiteurs de Prison.

 

Hála, J. (2012): Mezinárodní seminář k činnosti dobrovolníků ve vězeňství. České vězeňství, 20, 1, 27 – 28.

 

Hála, J. (2014): Risk assessment v teorii a praxi vězeňství. In: Jůzl, M. et al.: Sociální pedagogika v penitenciární praxi. Brno, Institut mezioborových studií. ISBN 978-80-88010-00-5.

 

Hála, J. (2015): Prolegomena k penitenciární psychohygieně. In: Jůzl, M. et al.: Epistemologická východiska penitenciární vědy. Brno, Institut mezioborových studií. ISBN 978-80-88010-03-6.

 

Hála, J. (2016): K rodině citlivá penologie. In: Jůzl, M. et al.: Aktuální dilemata českého, slovenského a polského vězeňství. Brno, Institut mezioborových studií. ISBN 978-80-88010-06-7.

 

Hála, J. (2017): The contribution of the German organization "Evangelisches
Jugend- und Fürsorgewerk" in addressing immigration issues. Kontakt 2017;
19(4): e304-e310;

 
V české verzi: Hála, J. (2017): Přínos německé společnosti Evangelisches
Jugend- und Fürsorgewerk k řešení problematiky imigrace. Kontakt, 19, 4, 329
- 335.

 

Hála, J. (2018): Dvacet let vysokoškolské výuky penologie v Českých Budějovicích. In: Jůzl, M. et al.: Kritika současných penitenciárních systémů a nové avantgardní proudy. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského Praha. ISBN 978-80-7452-134-8.

 

Hála, J. (2018): Vězeňský argot v dnešní době. In: Kříha, J., Meteňko, J. et al. Vybrané konsekvence bezpečnostních a právních věd (recentní diskurs). České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií. ISBN 978-80-7556-039-1.

 

Hála, J. (2019). Prolegomena k vysokoškolské didaktice penologie. In J. Kříha, J. Meteňko et al. Bezpečnostní prostředí Evropské unie v optice středoevropského diapazonu bezpečnostních a právních věd (106-109). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. ISBN 978-80-7556-059-9.

 

Hála, J. (2019). Algoritmus výkonu trestu a jeho úloha v psychosociální práci s vězni. In D. Zámek, J. Firstová,  H. Válková et al. „Quo Vadis, sociální práce v ČR II?“. Praha: Institut pro veřejnou správu Praha. ISBN 978-80-86976-49-5.

 

Hála, J. (2019). Sexistické aspekty vězeňského argotu. In M. Jůzl et al. Otázky a problémy sexuálního života osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha. ISBN 978-80-7452-138-6.

     

Hála, J. (2020). Treatment je zacházení i léčení. In D. Gáč, M. Jůzl et al. Specifika výkonu zabezpečovací detence v České republice. Brno: Vězeňská služba České republiky. ISBN 978-80-907836-0-7. Sborník z konference k 10. výročí výkonu zabezpečovací detence v Brně. Příloha časopisu České vězeňství.

 

Hála, J. (2020). Moderní penologické a penitenciární trendy. Auspicia, 17(1), 44-57.

 

Hála, J. (2020). Mezinárodní vězeňské společenství jako významný reintegrační faktor. In J. Kříha, J. Meteňko, B. Petr et al. Aktuální reflexe odhalování, dokumentování, dokazování a prevence kriminality či jiné protispolečenské činnosti. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.