1. VLASTNÍ PUBLIKOVANÉ PRÁCE - MONOGRAFIE

 

Hála, J., Soudková, P. (2002): Jak mluví čeští vězni (Místo a úloha vězeňského argotu). Praha, Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky. ISBN 80-238-9463-3.

 

FOTO1

 

ANOTACE

     Studie pojednává o místu a úloze argotu v českém jazyce a nastiňuje vývoj tohoto specifického fenoménu v psychosociálních a penologických souvislostech vězeňského světa. Obraz typické komunikace mezi vězni je dále rozšiřován o různé nápisy, průpovídky, ustálené dialogy a další stránky této subkultury. Na základě provedené výzkumné práce bylo možno připojit i aktuální Slovníček českého vězeňského argotu. Závažným zjištěním je fakt životnosti argotu v České republice i na začátku třetího milénia. Došlo však ke změně jeho původní utajovací funkce. Dnešní specifická vězeňská mluva je více psychologickou zbraní mající za úkol přesvědčit ostatní členy vězeňské komunity o tom, že její uživatel je schopen zajišťovat si v drsném prostředí výkonu vazby nebo/a výkonu trestu odnětí svobody relativně bezpečný a pohodlný život.

     Publikaci je možno získat již jen výpůjčkou v knihovnách. Lze též dát podnět redakci odborného časopisu České vězeňství (redakce-cv@grvs.justice.cz) k jejímu novému vydání.

 

 

Hála, J. (2006): Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií. ISBN-80-86706-30-6.

 

 

FOTO2

 

 

ANOTACE

     Studie vychází z nutnosti integrace tří principů moderního vězeňství, totiž humanizace, účinnosti a bezpečnosti. Autor, zkušený psycholog působící ve vězeňství a současně vysokoškolský učitel penologie (vědy o trestech a procesu trestání), sleduje, jak je tento základní požadavek odlišně naplňován v americkém a evropském vězeňství. U evropského vězeňství přitom z řady dobrých důvodů upřednostňuje informace o skandinávských zemích, Velké Británii, Francii a německy mluvících zemích. V kontextu Evropské unie nachází v teorii a praxi vězeňství své důstojné místo i Česká republika.

     Druhá část práce je věnována důležité oblasti nejrůznějších psychosociálních problémů vyskytujících se ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, zvláště tzv. mimořádným událostem (je doplněna vybranými kazuistikami).

     Ve třetí, závěrečné kapitole, je pojednáno o zacházení (ústřední pojem penologie) s vězněnými osobami s cílem přispět k jejich reintegraci (znovuzačlenění) do svobodné demokratické společnosti. Akcentován je podíl smysluplné práce, profesního i všeobecného vzdělávání, sportu, umění i specifických poradenských a psychoterapeutických postupů.

     Studie je doplněna bohatým seznamem literárních zdrojů převážně z německého jazykového okruhu.

     Publikaci je možno zakoupit na adrese: Vysoká škola evropských a regionálních studii, Žižkova 6, 370 01 České Budějovice (knihovna@vsers.cz).

 

 

Hála, J. (2007): Bolest a naděje vězení. Penologické eseje. Praha, Triton. ISBN 978-807387-013-3.

 

 

FOTO3

 

 

ANOTACE

     Autor ve sbírce esejů zúročuje své zkušenosti získané dlouholetým působením ve funkci psychologa Vězeňské služby České republiky a v mezinárodní společnosti Europäisches Forum für angewandte Kriminalpolitik. Monitoruje v širokém záběru současné problémy a trampoty českého vězeňství a ukazuje jejich možná řešení v evropském kontextu. K teorii a praxi vězeňství („vědě žalářní“) přistupuje z pozic humanistické filozofie, přičemž je současně pevně zakotven v tradičním českém kritickém realismu.

     Publikaci je možno získat již jen výpůjčkou v knihovnách.

 

 

Hála, J., Krell, W., Möller, E. (2014): QUO VADIS POENA. Praha, Triton. ISBN 978-80-7387-779-8.

 

 

FOTO4

 

 

ANOTACE

     Monografie QUO VADIS POENA si klade za cíl posílit celoevropskou penologickou diskusi o humánním, bezpečném a zejména účinném zacházení s vězněnými spoluobčany. V její první části představuje Ewald Möller unikátní německý projekt Menschen statt Mauern/Lidé místo zdí. V tomto projektu týmy zkušených a osobně angažovaných profesionálů výchovně terapeuticky působí na mladistvé delikventy. Díky tomu se jim daří zabraňovat jejich uvěznění, které je nutně doprovázené řadou negativních konsekvencí, ať již ve vazebním řešení těchto případů nebo při následném odsouzení k trestu odnětí svobody. Rovněž obětavou a záslužnou práci reprezentuje v předkládaném příspěvku celoevropský projekt Bürger integrieren Bürger/Občané integrují občany. Referuje o něm Wolfgang Krell, který dnes stojí v čele tohoto vizionářského společenského hnutí. V tomto projektu navštěvují vězněné spoluobčany dobrovolníci, kteří tak vnášejí do specifického vězeňského prostředí realitu svobodného mimovězeňského světa.

     Filozofické a penologické úvahy, které doprovázejí, prohlubují a integrují tyto a další příklady dobré praxe, pak nalezneme ve stati Jaroslava Hály Prolegomena k penologii. Autor zde klade důraz na důsledné vybudování trivia svědomí – vina – pokání, které na základě svých dlouholetých zkušeností z psychologické práce s vězni považuje za spolehlivý základ pozitivních změn v činnosti a osobnosti každého odsouzeného.

     Celá publikace obsahuje tři jazykové verze (českou, anglickou a německou), což ji předurčuje také jako vhodný dárek zahraničním delegacím navštěvujícím česká vězeňská zařízení.

     Publikaci je možno získat již jen výpůjčkou v knihovnách. 

 

 

Hála, J., Jánský, P., Kabátová, G. (2017): Výkon trestu odnětí svobody citlivý k rodině / Imprisonment that considers the families of prisoners. České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. ISBN 978-80-7394-628-9.

 

 

 

 

ANOTACE

 

Publikace Výkon trestu odnětí svobody citlivý k rodině je věnována modernímu evropskému penologickému trendu reagujícímu na skutečnost, že nejvíce jsou aktem uvěznění jednoho z rodičů postiženy děti. Přispívá k evropské diskusi koncipující takový výkon trestu odnětí svobody, který je komplexně citlivý k rodině. Seznamuje s řadou projektů, které usnadňují nebo dokonce umožňují, aby rodinný život včetně edukace dětí oběma rodiči nebyl přerušen ani v době uvěznění otce, případně matky. Zaměřuje se však rovněž na to, aby rodiče nečekali pasivně na vstřícné kroky vězeňských služeb, ale vlastní aktivitou napomáhali směřování ke společnému cíli. Text je určen jak vysokoškolským studentům, tak také všem členům postižených rodin. Užitek z jeho četby mohou mít též profesionálové a dobrovolníci působící ve vězeňských službách i mimo ně, kteří napomáhají procesu reintegrace osob propouštěných z vězení do svobodné demokratické společnosti.

Publikaci je možno zakoupit v Akademické knihovně Jihočeské univerzity (prodejna.skript@jcu.cz).